Линкови
   Министерството за образование и наука - www.mon.gov.mk
   Министерството за труд и социјална политика - www.mtsp.gov.mk
   Биро за развој на образованието - www.bro.gov.mk
   Агенцијата за вработување на Република Македонија - www.zvrm.gov.mk
   Центар за образование на возрасните - www.cov.gov.mk
   Државен испитен центар
   Заедницата на единиците на локалната самоуправа - www.zels.org.mk
   Стопанската комора на Македонија - www.mchamber.org.mk
   Сојузот на стопанските комори на Македонија - www.sojuzkomori.org.mk
   Занаетчиската комора на Република Македонија - www.zkomora.mk
   Стопанска комора на северо-западна Македонија - www.oemvp.org
   Бизнис конфедерација на Македонија - www.cerm.com.mk
   Организација на работодавачи на Македонија -
   Синдикат за образование, наука и култура - www.sonk.org.mk
   Британски совет во Македонија - www.britishcouncil.org/mk
   Европска фондација за обука (ETF) – www.etf.europa.eu