2018

pdf Акциски план за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија.

pdf Преглед на училишта - домаќини и време на реализација на активности за избор на Лидер на струка за 2018 година

*****************************************************************************

pdf Список на ученици и ментори - Економско-Правна и Трговска струка
pdf Список на ученици и ментори - Електротехничка струка
pdf Список на ученици и ментори - Хемиско-Технолошка струка
pdf Список на ученици и ментори - Машинска струка
pdf Список на ученици и ментори - Сообраќајна струка
pdf Список на ученици и ментори - Текстилно-Кожарска струка
pdf Список на ученици и ментори - Угостителско-Туристичка струка
pdf Список на ученици и ментори - Земјоделско-Ветеринарна струка
pdf Список на ученици и ментори - Лични услуги