МЦГО
ПОВИК НА КОМПАНИИ/ОРГАНИЗАЦИИ СО ИСКУСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОЧЕТНИ СОСТОЈБИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО- Образование за вработување Е4Е