Земјоделско-ветеринарна струка
----------------------------------- II год ------------------------------------ 
pdf Цвеќар
pdf Градинар
pdf Лозар
pdf Овоштар
 
----------------------------------- I год -------------------------------------  
pdf Наставен план за Цвеќар