2017

pdf Акциски план за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија.

pdf Преглед на училишта - домаќини и време на реализација на активности за избор на Лидер на струка за 2017 година

*****************************************************************************

pdf Список на натпреварувачи - машинска струка

pdf Список на натпреварувачи - хемиско технолошка струка

pdf Список на натпреварувачи - угостителско-туристичка струка

pdf Список на натпреварувачи - електротехничка струка

pdf Список на натпреварувачи - лични услуги

pdf Список на натпреварувачи - сообраќајна струка

pdf Список на натпреварувачи - економско-правна и трговска струка

pdf Список на натпреварувачи - земјоделско-ветеринарна струка

*****************************************************************************