Електротехничка струка

 Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротехничар - енергетичар.

pdf Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

pdf Техничар за индустриска мехатроника