Наставни Планови 4 годишно
Наставни планови за четиригодишно средно стручно образование изготвени во рамките на Проектот за развој на вештини и подршка на иновации.