Јавни набавки

pdf Годишен план 2018

  ______________________________________________________________________  

pdf Годишен план 2017

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.01.2017 до 30.06.2017)

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.07.2017 до 31.12.2017)

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (2016)

  ______________________________________________________________________

pdf Годишен план 2016

pdf Измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки во 2016

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (2015)