ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА

Лозар
Овоштар
Пчелар
Полjoделец
Произведувач на цветни култури
Произведувач на градинарски култури
Ракувач со земјоделска механизација
Ракувач со земјоделска опрема
Сточар

___________________________________________________________________________________

Оператор за заштита на растенија

Оператор за маркетинг на земјоделски производи и услуги
Оператор за менаџирање на фарма
Оператор за растително земјоделско производство
Оператор за сточарско производство
Оператор во ветеринарна медицина
Оператор за земјоделска механизација

____________________________________

Винар специјалист