ВОДИЧ ЗА КЛАСИФИЦИРАЊЕ И КОДИРАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ НА ЗАНИМАЊА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЕОЛОШКО-РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА СТРУКА

ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА


ГРАФИЧКА СТРУКА


ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА

ЛИЧНИ УСЛУГИ

МАШИНСКА СТРУКА

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА СТРУКА

УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА СТРУКА

ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА


ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА  

ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

ОСТАНАТИ