Центар за стручно образование и обука
Адреса:
ул. Бул. "Гоце Делчев" бр.8 п.ф.290 (МРТВ - втори спрат)
Скопје
Р.Македонија

Телефон: 02/3135-484
Факс: 02/3111-085

Информација: Директор на Центарот:
Ајше Селмани
e-mail: ajshe.csoo@gmail.com