Skip to content

Патека:Насловна
Сообраќајна струка Испечати Е-пошта

I година


pdf Основи на сообраќајот и транспортот

pdf Превозни средства

pdf Сообраќајна географија

pdf Сообраќајна инфраструктура

pdf Техничко цртање со нацртна геометрија

___________________________________________________________

II година

 

pdf Логистика

pdf Технологија на ракување и складирање на товарот

Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

pdfОснови на електротехника и електроника

pdfОснови на машинство со машински елементи

pdfПрактична настава

Техничар за патен сообраќај

pdf Експлоатација на патните возила

pdf Практична настава

Техничар за транспорт и шпедиција

pdf Практична настава

pdf Технологија на патен транспорт

pdf Технологија на поштенски транспорт

pdf Технологија на железнички транспорт

Техничар за железнички сообраќај

pdf Експлоатација на железнички возила

pdf Организација на превоз на патници и стока

pdf Организација на железнички сообраќај

pdf Практична настава

pdf Влеча на возови

Техничар за логистика и осигурување

pdf Финансиско работење

pdf Осигурување

pdf Практична настава

___________________________________________________________

III година

 

Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

pdfБезбедност во железничкиот сообраќај

pdfОрганизација на железничкиот сообраќај

pdfПрактична настава

pdfВлеча на возови

pdfВлеча на возови – изборна

pdfВлечни возила

pdfЖелезнички станици и пруги

Техничар за патен сообраќај

pdf Автобази и автостаници

pdf Автобази и автостаници - изборна

pdf Безбедност и регулација во патничкиот сообраќај

pdf Безбедност и регулација во патничкиот сообраќај - изборна

pdf Експлоатација на патните возила

pdf Организација на патниот сообраќај - изборна

pdf Организација на патниот сообраќај

pdf Практична настава

pdf Практична настава - изборна

Техничар за транспорт и шпедиција

pdf Комбиниран транспорт - изборен

pdf Комбиниран транспорт

pdf Практична настава

pdf Шпедиција и шпедициско работење - изборен

pdf Шпедиција и шпедициско работење

pdf Технологија на патен транспорт - изборен

pdf Технологија на патен транспорт

pdf Технологија на железнички транспорт - изборен

pdf Технологија на железнички транспорт

pdf Технологија на воздушен и воден транспорт

Техничар за железнички сообраќај

pdf Безбедносни системи и уреди

pdf Експлоатација на железнилки возила - изборна

pdf Експлоатација на железнилки возила

pdf Комбиниран транспорт

pdf Организација на превоз на патници

pdf Организација на железничкиот сообраќај - изборна

pdf Организација на железничкиот сообраќај

pdf Организација на превоз на патници - изборна

pdf Практична настава

pdf Влеча на возови

pdf Влеча на возови - редовна

___________________________________________________________ 

 

IV година

 

Техничар за патен сообраќај

pdf Безбедност и регулирање на патниот сообраќај

pdf Безбедност и регулирање на патниот сообраќај - изборна

pdf Организација на патен сообраќај

pdf Организација на патен сообраќај - изборна

pdf Практична настава

pdf Сообраќајна психологија

pdf Автобази и автостаници

pdf Автобази и автостаници - изборна

pdf Практична настава - изборна

Техничар за транспорт и шпедиција

pdf Комбиниран транспорт - изборен

pdf Комбиниран транспорт

pdf Практична настава

pdf Шпедиција шпедициско работење - изборна

pdf Шпедиција и шпедициско работење

pdf Технологија на патен транспорт - изборна

pdf Технологија на железнички транспорт - изборна

 pdf Транспортно право и осигурување

Техничар за железнички сообраќај

pdf Експлоатација на железнички возила - изборен

pdf Организација на превоз на пат - изборна

pdf Организација на железничкиот сообраќај - изборна

pdf Организација на железнички сообраќај

pdf Практична настава

pdf Сообраќајна психологија

pdf Транспортно сметководство

pdf Влеча на возови

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ

bannerbrosura.png  

Екстерно Тестирање Прашања
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020