Skip to content

Патека:Насловна
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА Испечати Е-пошта

Автоелектричар
Автоелектроничар
Електричар за инсталација и одржување
Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1KV
Електроинсталатер и монтер на енергетско ефикасни уреди
Електроинсталатер и монтер на телекомуникациски уреди и телекомуникациска опрема
Елекoмеханичар за аудио и видео техники
Електромеханичар за електронски уреди и опрема
Електрoмеханичар за компјутерски хардвер
Електромеханичар за компјутерскa технологија
Електромеханичар за куќни апарати и уреди
Електромеханичар за намотување (виклување)
Електромеханичар за погони
Електромеханичар за разладни и термички уреди
Електромеханичар на телекомуникациски уреди и телекомуникациска опрема
Електромонтер на електроенергетски објекти (постројки и водови)

___________________________________________________________________________________

Електротехничар за автоматски и контролни системи
Електротехничар за електрични инсталации и осветлување
Електротехничар за комуникации, мерења и управување во електроенергетиката
Електротехничар за мобилна телефонија
Електротехничар за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија
Електротехничар за радио и телевизиски уреди
Електротехничар за телекомуникациска опрема и мрежи
Оператор на електрични апарати и уреди за домаќинство и погон
Оператор на електрични машини и електромоторни погони
Техничар за електронски елементи, апарати и уреди

Оператор на бази на податоци
Специјалист за електрични мерни инструменти и мерни уреди
Техничар електроничар за компјутери
Техничар на информатичко комуникациски технологии (ИКТ) за поддршка на корисници
Техничар за компјутерски системи и мрежи
Техничар за процесна автоматика
Техничар за роботика и интелигентни системи
Веб - техничар  

Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1kv
Електромеханичар за куќни апарати и уреди
Eлектромеханичар за намотување (виклување)
Eлектромеханичар за погон
Електромеханичар за разладни и термички уреди
Електромонтер на електроенергетски објекти (постројки и водови)
Помошник електроинсталатер
Монтажер на слика и тон
Снимател на слика
Веб дизајнер

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020